• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยานฯ เฝ้าฯ​ รับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ถวายรายงานผลการดำเนินงานการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าพื้นที่ป่ารอบวัดญาณสังวรารามฯ

วันที่ 12 มีนาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายพงษ์ศักดิ์​ ด้วงโยธา​ ผู้ตรวจราชการกรมฯ​ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้​อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กราบบังคมถวายรายงานผลสัมฤทธิ์การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผลสัมฤทธิ์ของการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี​ ทรงมีพระราชดำรัส​ตรัสถามถึง “ปัญหาช้างป่าทำร้ายและสร้างผลกระทบกับประชาชน” อธิบดีฯ​ จึงได้ถวายรายงานสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาช้างป่า​ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน อันเป็นการร่วม สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ มาอย่างต่อเนื่อง​

สำหรับการสนองงานพระราชดำริ ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการปลูกและฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ โดยมีการปลูกไม้เศรษฐกิจ และไม้โตเร็วใช้สอย นอกจากนั้น ยังดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชน “อาสารักษ์ป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง ทำการศึกษา เพาะเลี้ยงและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์ป่าที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์และมีค่าทางเศรษฐกิจ มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าของกลางรวมทั้งการจัดการดูแล และเลี้ยงดูสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เป็นแหล่งเรียนรู้ และนันทนาการสำหรับนักวิชาการ เยาวชนและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง มีสัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด จำนวน 502 ตัว และ (3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน มีการดูแลทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และฟื้นฟูระบบนิเวศ ในพื้นที่ประมาณ 2,299ไร่ โดยในพื้นที่มีดำเนินการป้องกันการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่า และลักลอบล่าสัตว์ป่า ตลอดจนการทำแนวกันไฟ การปลูกป่าทดแทน การสร้างฝายชะลอน้ำ การจัดการทุ่งหญ้า ปลูกหญ้าแฝก ทำโป่งเทียม ทรัพยากรสัตว์ป่า มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ และมีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ค่ายเยาวชนสืบสานปณิธาน พนานุรักษ์” ให้แก่เยาวชน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด