• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นในการขยายเขตอุทยานแห่งชาติบางลาง จังหวัดยะลา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติบางลาง จังหวัดยะลา จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายเขตอุทยานแห่งชาติบางลาง จังหวัดยะลา โดยพื้นที่เตรียมการผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติบางลาง เนื่องจากมีความเหมาะสมที่จะขยายพื้นที่ เนื้อที่รวม 233,366.745 ไร่ ซึ่งอุทยานแห่งชาติบางลางมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิด เช่น เสือโคร่ง ช้างป่า เป็นต้น เป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีการแผ้วถาง เป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยมาก่อนการผนวกพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตามธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์ป่าและพืชพรรณที่หายาก รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่รอบแนวเขตทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่จะผนวกมีการเข้าทำประโยชน์ เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ หากไม่นำพื้นที่ผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติจะไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ อาจทำให้มีการบุกรุกพื้นที่ และล่าสัตว์ป่าได้อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าลดลง สูญเสียสมดุลและความหลากหลายทางธรรมชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ การผนวกเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ตามวิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อคุ้มครองและรักษาทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งต้นน้ำ ลำธารและสิ่งแวดล้อมของประเทศอนุรักษ์ต้นกำเนิดแม่น้ำปัตตานีไว้สำหรับอุปโภค บริโภค ของแหล่งชุมชนรอบพื้นที่ป่าประชาชนจังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี และเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ แหล่งพักผ่อนของประชาชนทั่วไป

 

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติบางลาง จังหวัดยะลา จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=36002 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด