• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นเพิกถอน อุทยานฯ ภูเก้า–ภูพานคำ จ.หนองบัวลำภู (บางส่วน)

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ (บางส่วน) จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ (บางส่วน) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ (บางส่วน) ให้กับวัดพระพุทธบาทภูเก้า ท้องที่บ้านดงบาก หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เนื้อที่ 13-2-04 ไร่

สำหรับการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ (บางส่วน) เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนกิจของสงฆ์และฆราวาส เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากพระสงฆ์ และชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นสถานที่เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรมที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจให้มนุษย์รู้จักธรรมชาติและหวงแหนธรรมชาติ ไม่คิดทำลายป่า ล่าสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ทางอ้อมในการคุ้มครอง ดูแลรักษาป่า

 

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติภูเก้า–ภูพานคำ (บางส่วน) จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=35506 ระหว่างวันที่ 7 – 21 ธันวาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด