• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นขยายอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีเนื้อที่ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ประมาณ 191,875 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย ลักษณะพื้นที่เตรียมการขยายอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับบ้านโคกคล้าย ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก บ้านโป่งกระเฌอ บ้านน้ำขมึน บ้านห้วยน้ำไซ และบ้านห้วยน้ำไซใต้ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่เชิงเขาสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 700 เมตร มีลำห้วยไหลผ่าน เช่น ห้วยคำหมื่น ห้วยถ้ำ เป็นต้น สำหรับพื้นที่เตรียมการขยายอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อยู่ในท้องที่ตำบลเนินเพิ่ม และท้องที่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ประมาณ 11,538.33 ไร่

สำหรับขยายอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศให้ได้อัตราร้อยละ 25% ของพื้นที่ประเทศในปี พ.ศ. 2569คุ้มครองสภาพพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ ให้มีสภาพสมบูรณ์ ลดภาวะวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยกำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ให้ประชาชน และชุมชนท้องถิ่น ได้ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติทั้งในแง่ของการใช้ประโยชน์โดยตรง และประโยชน์ทางอ้อม เพื่อเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจหรือนันทนาการของประชาชน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย บรรลุตามเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายของรัฐบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่ประกาศหรือเตรียมการขยายเขตให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อตอบสนองนโยบาย เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ตามเป้าหมายและคุ้มครองรักษาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=34991 ระหว่างวันที่ 12 – 27 พฤศจิกายน 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด