• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นขยายพื้นที่ ‘อุทยานแห่งชาติไทรโยค’ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ป่าบริเวณท้องที่บ้านบ้องตี้น้อย หมู่ที่ 8 และบ้านชายทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเนื้อที่ประมาณ 60,595 ไร่ โดยสภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางพันธุ์พืช และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ไม่มีประชาชนอาศัยหรือทำกินอยู่ เหมาะสมที่จะขยายเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย

สำหรับการขยายอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประโยชน์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ถิ่นอาศัยที่สำคัญของสัตว์ป่า การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน ป่าอนุรักษ์ ระบบนิเวศป่าได้รับการฟื้นฟูพัฒนา และรักษาเสถียรภาพ ของระบบนิเวศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/nationalpark?contentId=34687 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 10 ตุลาคม2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด