• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นขยาย อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จ.น่าน และ จ.พะเยา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน ดำเนินการสำรวจพื้นที่จุดที่ 8 แปลงที่ 3 ทางด้านทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่าตลอดจนมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่น่าสนใจ เหมาะสมต่อการขยายเขตเป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน มีเนื้อที่ประมาณ 3,384.14 ไร่ โดยพื้นที่ขยายเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน เป็นพื้นที่บางส่วนของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด อยู่ในท้องที่ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่บ้านยอด บ้านผาหลัก บ้านผาสิงห์ และบ้านปางส้าน จำนวน 1,244.22 ไร่ และพื้นที่บางส่วนของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว ป่าน้ำสวด และแปลงปลูกป่าของหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำพริก อยู่ในท้องที่ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่บ้านห้วยแกลบ บ้านน้ำปาน และบ้านวังเสา ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 2,139.92 ไร่

สำหรับขยายอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผนวกพื้นที่ป่าเป็นป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ตามนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี พ.ศ. 2569 อนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ และฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ รักษาไว้ให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้คงอยู่สืบไป เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายของระบบนิเวศ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ
จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=33208 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด