• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีฯ อรรถพล มอบแนวทางการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ พิจารณาตั้ง One Stop Service เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานวิจัย แก่สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช โดยมีโดยมีนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช หัวหน้าส่วน/กลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในส่วนของหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 (สบอ.) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ในที่ประชุมมีการบรรยายสรุปภาพรวมงานสำคัญเร่งด่วนของแต่ละส่วน/กลุ่ม ในสังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช โดยส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคาร์บอนเครดิต ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.พันธกรณีและเป้าหมายของประเทศ 2. เป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (LT-LEDS) ภาคป่าไม้ 3. กลไกภาคป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง (REDD+ และ T-VER) 4. ภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลง ของ สบอ. และ 5. ประเด็นอื่นๆ แผนงานในอนาคต ประเด็นคาร์บอน เครดิต, REDD+ articleและ One Stop Service
ทั้งนี้ตามที่รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานฯได้สั่งการให้พิจารณาเรื่อง One Stop Service ที่เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชได้หารือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ร่วมบริการกับศูนย์ราชการสะดวก และมีคณะทำงานคาร์บอนเครดิต กรมอุทยานฯ สนับสนุนการดำเนินการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด