• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ไทย-ลาว หารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือตามแนวชายแดน ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัลนครา จังหวัดหนองคาย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือตามแนวชายแดนในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนทั้งสองฝ่าย และมีนายชูชาติ ไชยะกุมมาน อธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่าย สปป.ลาว นายสุนันทา จุนละมณี รองอธิบดีกรมตรวจตราป่าไม้ สปป.ลาว และ Ms.Lovita Ramguttee, Deputy Resident Representative, UNDP ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวว่า จังหวัดหนองคายมีอาณาเขตติดต่อกับสปป.ลาวทางด้านนครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งปัจจุบันมีจุดผ่อนปรนทางการค้าที่เปิดดำเนินการอยู่คือด่านเป็งจานในอำเภอรัตนวาปี โดยจังหวัดมีจุดยืนในการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและการเกษตรอย่างยั่งยืน และหวังว่าหากไทยและลาวมีความร่วมมือที่เข้มแข็งก็จะเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้ ไทย และสปป.ลาว ต่างเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และเป็นสมาชิกของคณะทำงานอาเซียนด้าน CITES และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ และหวังว่าการประชุมหารือระดับทวิภาคีในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือในระดับนโยบาย และมีการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ กำหนดเป้าหมาย แนวทางและกิจกรรมความร่วมมือร่วมกัน ทั้งความร่วมมือในการสืบสวนคดีที่สำคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ และการลดความต้องการบริโภคสัตว์ป่าต่อไป

การประชุมครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยโดยเน้นงาช้าง นอแรด เสือ และตัวลิ่น (Combating Illegal Wildlife Trade focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolin in Thailand) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ระยะที่ ๖ ซึ่งดำเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยการสนับสนุนของ UNDP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด