• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมกับ USAID Reducing Demand for Wildlife Program และ NGO ประชุมหารือแผนยุทธศาสตร์ ลดความต้องการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (CITES) เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวต้อนรับและเปิดประชุม “THAILAND DEMAND REDUCTION STEERING GROUP (DRSG) MEETING” โดยมี Ms. Pratibha Juturu Natural Resources Officer, Sustainable Energy & Safeguards Team Regional Environment Office USAID RDMA ร่วมกล่าวเปิด โดยมีนางใกล้รุ่ง พูลผล ผู้อำนวยการส่วนบริหารอนุสัญญา ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน NGO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะทำงานลดความต้องการบริโภคสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย (Demand Reduction Steering Group) เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมฯ ได้นำเสนอข้อมูลจากการสำรวจและจากความคิดเห็นของผู้แทนองค์กรที่เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การทำงานระดับภูมิภาค (Road Map) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค และร่วมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ USAID Reducting Demand for Wildlife Activity (RDW) และเพื่อลดความต้องการสัตว์ป่าของประทศกลุ่มพันธมิตรจากการประชุม DRSG เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และในที่ประชุมฯ ได้ร่วมอภิปรายยุทธศาสตร์การทำงานระดับภูมิภาค (Road Map) เพื่อวางแผนในการปฏิบัติการประจำปี และเพื่อการประสานความร่วมมือระดับภูมิภาค ในแคมเปญที่คล้ายคลึงกันระหว่างประเทศ ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมลดความต้องการสัตว์ป่าที่เหมาะสม โดยจะนำผลสรุปจากประชุมครั้งนี้ นำเสนอในการประชุม ASEAN Working Group on CITES and Wildlife Enforcement ในเดือน พฤษภาคม 2566 ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด