• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นขยายอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง ท้องที่ตำบลชมพู ตำบลบ้านมุง ตำบลเนินมะปราง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ท้องที่ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง และท้องที่ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 17,990.22 ไร่ แยกเป็นจังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 13,837.38 ไร่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ 4,152.84 ไร่

สำหรับการขยายอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าสมบูรณ์ ให้ได้พื้นที่อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2569 ตามวิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลดภาวะวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ และภัยพิบัติทางธรรมชาติคุ้มครองดูแลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ยั่งยืนต่อไป ในอนาคตเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและนันทนาการ

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dhp.go.th/Content/nationalpark?contentld=31173 ระหว่างวันที่ 9 – 28 มกราคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด