• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นขยายเขต อุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอุทยานแห่งชาติตาพระยา มีพื้นที่ดำเนินการเตรียมการขยายเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา ท้องที่ตำบลทัพราช และตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อขยายเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา จำนวนเนื้อที่ป่า ทั้งสิ้น 10,400.11 ไร่ ท้องที่ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ 5,638.53 ไร่ และท้องที่ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ 4,761.58 เพื่อให้มีพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารเพิ่มมากขึ้นและได้รับความคุ้มครอง ดูแลรักษาป้องกัน เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด อีกทั้งเกิดสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในการจัดกรรมนันทนาการและสื่อความหมายด้านการอนุรักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติตาพระยา

จุดเด่นของพื้นที่ที่ทำการสำรวจขยายเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา ท้องที่ตำบลทัพไทย พบแหล่งหินตัดโบราณ แหล่งน้ำโบราณที่เรียกว่า สระเพลง และพบละลุที่มีลักษณะการพังทลายของหน้าดิน และการยุบตัว ทำให้เกิดหน้าผาดินสูงพื้นที่กว้าง และมีความสวยงาม และตำบลทัพราช มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยพบละลุกระจายโดยทั่วไปและมีความสวยงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์รวมทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สามารถเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับผู้ที่ชอบดูนก ดูผีเสื้อ ศึกษาพรรณไม้ และสัตว์ป่าเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติตาพระยา จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ผ่านทางเว็บไซต์ htps/portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentd=31009 ระหว่างวันที่ 9-29 พฤศจิกายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด