• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นขยายเขต ‘อุทยานแห่งชาติพุเตย’ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติพุเตยขอผนวกเพิ่มเติมในส่วนที่มีความจำเป็นยิ่งยวด ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านม่วงแป หมู่ที่ 9 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่บริเวณดังกล่าวอุทยานแห่งชาติพุเตย ใช้เป็นที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย แต่ทั้งนี้พื้นที่บริเวณนี้ ในปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู จึงขอผนวกพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติพุเตย ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมใกล้จุดท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ป่าสนธรรมชาติ ศาลเลาห์ดาห์แอร์ และยอดเขาเทวดา เนื้อที่ 125.43 ไร่

สภาพของป่าเดิมเคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก มีพรรณไม้หลากหลาย และสัตว์ป่าชุกชุม แต่เนื่องจากสภาพป่าดังกล่าวเคยผ่านการสัมปทานทำไม้ ซึ่งรัฐบาลได้ยกเลิกการทำไม้ออกแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ แต่หลังจากบริษัทสัมปทานทำไม้ออกจากพื้นที่ป่าแล้ว ราษฎรในชุมชนและราษฎรที่เป็นคนงานของบริษัท ก็เข้าไปทำกิน และอยู่อาศัยในป่า ทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรม ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจถูกตัดฟัน และทำลาย ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ รัฐบาลได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู เป็นอุทยานแห่งชาติพุเตย ซึ่งป่าดังกล่าวได้รับการดูแลรักษาอย่างดี มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของอุทยานแห่งชาติ เช่น ป่าสนสองใบ น้ำตกพุกระทิง น้ำตกตะเพินคี่ ถ้ำ ประกอบไปด้วย ถ้ำตะเพินทอง ถ้ำตะเพินเงิน ถ้ำตะเพินเพชร ยอดเขาเทวดา

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=30979 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด