• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมเร่งออกกฎหมายลูก พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โดยที่ประชุมได้พิจารณาการออกกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จำนวน 6 ฉบับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้ พรบ.ทั้ง 6 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว พ.ศ. …. (มาตรา 18 วรรคสอง) ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตดำเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้หรือสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. …. (มาตรา 28 วรรคสอง) ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว พ.ศ. …. (มาตรา 30 วรรคสอง) ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ พ.ศ. ….(มาตรา 33 วรรคสี่) ร่างกฎกระทรวงการยื่นคำขอ การกำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติการนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทำการโดยปกติ พ.ศ. …. (มาตรา 75 วรรคสอง) และ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งการใช้อำนาจ การดำเนินการ วิธีการปฏิบัติหน้าที่ และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พ.ศ. …. (มาตรา 83)

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมาย กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด