• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมเยาวชนนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ รร.บ้านน้ำกร่อย ครั้งที่ 2

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่าย “เยาวชนนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์ปฏิบัติการคชานุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย จำนวน 31 คน และจากโรงเรียนวัดถนนกะเพรา อำเภอแกลง 7 คน

โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนในหมู่บ้านคชานุรักษ์ในพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ที่มีช้างป่าเดินข้ามไปมาระหว่างพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้ง 2 แห่ง จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องช้างป่า เพื่อการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและรู้จักใช้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ช้างป่าเป็นแนวในการเดินเรื่องเนื้อหา และโดยที่เป็นโรงเรียนของหมู่บ้านคชานุรักษ์ นักเรียนและเยาวชนในชุมชนจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยสืบสานแนวพระราชดำริ ทั้งในวันนี้และในอนาคต

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี สำนักอุทยานแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างไทย ผ่านกระบวนการคิดและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมให้เป็นพลเมืองตื่นรู้สำนึกสากล กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การเรียนในห้องเรียน การจัดค่ายเยาวชนนักวิจัยน้อย คชานุรักษ์ และการทำโครงงานวิจัยอย่างง่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เฉพาะด้านมาช่วยเป็นพี่เลี้ยง และมีการคัดเลือกโครงงานวิจัยที่มีประโยชน์นำมาถ่ายทอดและต่อยอด กับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องคนและช้างป่า การจัดกิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ ปัจจุบันกิจกรรมนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์เป็นที่รู้จักและมีการขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ อีก 18 แห่ง ที่ตั้งในพื้นที่ที่มีปัญหาช้างป่าเข้ามาหากินในชุมชน

ทั้งนี้มีวิทยากรจากคณะครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 2 คณะกรรมการสถานศึกษา นายอำเภอเขาชะเมา ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ผู้ใหญ่บ้าน อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงผู้สนับสนุนด้านต่าง ๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด