• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมคณะทำงานอาเซียน พิจารณาความร่วมมือด้านอนุสัญญาไซเตส

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา เป็นหัวหน้าผู้แทนประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วย สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และกองการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได่แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ปาและพืชป่า ครั้งที่ 17 (17th ASEAN Working Group on CITES and Wildlife Enforcement: 17th AWG-CITES and WE) ผ่านระบบ Video conference ซึ่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ

โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมด้านอนุสัญญาไซเตสที่เกี่ยวข้อง ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านอนุสัญญาไซเตสและการบังคับใช้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการพิจารณากิจกรรมสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนด้านอนุสัญญาไซเตสและการบังคับใช้กฎหมาย พ.ศ. 2564 – 2568 (POA 2021-2025) ดังเช่น The ASEAN Strategy for Preventing Zoonotic Diseases Transmission from Wildlife Trade ตลอดจนรับทราบกิจกรรมความร่วมมือการให้ความร่วมช่วยเหลือจากหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ได้แก่ CITES Secretariat, ASEAN-USAID PROSPECT, TRAFFIC Southeast Asia, ACB, USAID-RDW, WWF, UNEP, UNODC, ADB, OIE

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมิติเห็นชอบตามข้อเสนอของประเทศไทย ในการจัดประชุมสมัยพิเศษในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาข้อเสนอ (Prososal) ต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน จะเสนอต่อที่ประชุมภาคีอนุสัญญา ครั้งที่ 19 (CoP19) ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2565 นี้ โดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะประธาน (Chair) ของคณะทำงานฯ จะเป็นผู้จัดการประชุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด