• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯตาดโตน คุมเข้มเปิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal เริ่ม 1 ก.ค. 2564

วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นายนพวงค์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติตาดโตน ได้จัดพิธีเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตาดโตนตามแบบ “การท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” โดยมี นายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน พร้อมด้วยด้วยนายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานในพื้นที่ ณ บริเวณหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียม อุทยานแห่งชาติตาดโตน


โดยการเปิดอุทยานฯ ในครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวยึดแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คำสั่งและประกาศจังหวัดชัยภูมิ ข้อเสนอแนะ ศปก.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal อุทยานแห่งชาติตาดโตน ดังนี้

  1. นักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี เพชรบุรี ตรัง และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศจังหวัดชัยภูมิที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทุกกรณี
  2. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยว
  3. นักท่องเที่ยวที่เข้าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต้องลงทะเบียนเข้าเที่ยวอุทยานแห่งชาติล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น Que Q หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่อุทยานแห่งชาติตาดโตนกำหนด และลงทะเบียนเข้า – ออก อุทยานแห่งชาติ ผ่านแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ ทุกกรณี โดยไม่ปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลอื่นที่เป็นเท็จเด็ดขาด
  4. จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่พื้นที่สามารถรองรับได้ อุทยานแห่งชาติ ตาดโตน กำหนดขีดความสามารถที่รองรับได้ของพื้นที่น้ำตกตาดโตน จำนวน 1,000 คนต่อช่วงเวลา หากมีนักท่องเที่ยวครบตามจำนวนที่จำกัดแล้ว ต้องรอให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ก่อน จึงจะสามารถเข้าเที่ยวในพื้นที่ได้
  5. การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตาดโตน ให้เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร สำหรับร้านค้าประกอบการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหารในร้านค้าได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม หากมีการซื้อมานั่งรับประทานบริเวณน้ำตกตาดโตน ต้องไม่มีการรวมกลุ่มกันเกินกว่า 4 – 5 คน โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาดโตนจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะๆ
  6.  การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และการกำจัดขยะ อุทยานแห่งชาติตาดโตนมีมาตรการในการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อตามบ้านพักนักท่องเที่ยวทุกหลัง และบริเวณพื้นผิวสัมผัสทุกจุดบริการ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงการผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว และมีการคัดแยกขยะติดเชื้อ
  7. การลงเล่นน้ำตกตาดโตนยังไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำทุกกรณี จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
  8. ในระหว่างการท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

โดยก่อนหน้านี้ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตาดโตนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตาดโตนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทุกแหล่ง ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 27 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีการแพร่ระบาดอยู่ในวงจำกัด

ทั้งนี้ จึงได้ขอหารือต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยภูมิ (ศปก.จ.ชัยภูมิ) ในคราวประชุมครั้งที่ 45/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้เปิดแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองชัยภูมิ (ศปก.อำเภอเมืองชัยภูมิ) เข้าตรวจมาตรการการรองรับนักท่องเที่ยวว่าเป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคติดต่อกำหนดหรือไม่ ซึ่ง ศปก.อำเภอเมืองชัยภูมิ ได้มาประเมินมาตรการการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal อุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งมีมติที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติให้เปิดอุทยานแห่งชาติตาดโตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด