• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมต้อนรับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ฯ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ณ ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวม 36 ถุง เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน การนี้ องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมปลูกต้นไม้

จากนั้น องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานรวมทั้งสิ้น 612 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเสื้อกันหนาว รวม 515 ตัว ไปมอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นจากสภาพภูมิอากาศของภาคเหนือที่มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริฯ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ม่อนล้าน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ห้วยเมืองงาม โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยฟ้าห่มปก สร้างความปลื้มปีติให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรทั่วทุกพื้นที่

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้ร่วมปลูกต้นไม้และรับฟังบรรยายสรุปผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริฯ เกิดขึ้นจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและราษฎรที่ยากจน จึงมีพระราชดำริเป็นแนวทางการพัฒนา สรุปความว่า “เมื่อป่าเพิ่มขึ้น น้ำก็จะเพิ่มขึ้น ถ้าอบรมชาวบ้านว่าป่าคือแหล่งน้ำให้พิจารณาดูว่าป่าสำคัญที่สุด ไม่มีความชุ่มชื้นก็ไม่ดีต่อการหายใจ รวมถึงปัญหาไฟป่า ต้องอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า”


จากการดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงาน กปร. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ติดตามการดำเนินงาน สามารถพัฒนาพื้นที่โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพป่าให้มีความสมบูรณ์ ชุมชนมีความเข้มแข็งในการต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติด สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล และยังเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ โดยราษฎรซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอแดง) จำนวน 110 ครัวเรือน ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ใช้สารเคมี ปลูกถั่วแดงหลวง เป็นพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักตามฤดูกาล ปลูกข้าวไว้บริโภค และมีรายได้เสริมจากการผลิตเครื่องจักสาน รวมถึงจากการจ้างงานของโครงการฯ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น และมีความมั่นคงในอาชีพ

ต่อมาในช่วงบ่าย คณะได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการพระธาตุแสนไห กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง จำนวน 40 ถุง ได้แก่ ฐานปฏิบัติการพระธาตุแสนไห กองร้อยทหารม้าที่ 1 กองบังคับการควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4 (ร้อย ม.1 ฉก.ม4) และฐานปฏิบัติการบ้านม่วงป๊อก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศ จากนั้น องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมปลูกต้นไม้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด