• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ มอบรางวัลโล่เกียรติยศหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายบำรุง แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี พร้อมด้วย นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และนายพรเทพ ศิระวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบโล่เกียรติยศให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจแก่ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม สสอ. จนเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนอื่นได้

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลได้แก่ บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย  บ้านแม่ป่าก่อ หมู่ที่ 9 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง บ้านผาเยือง หมู่ที่ 7 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ปูน บ้านน้ำพาง หมู่ที่ 4 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน หน่วยจัดการต้นน้ำแม่จริม และรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล บ้านก๋องปอเหนือ หมู่ที่ 20 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ๊าง บ้านห้วยหก หมู่ที่ 6 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หาด บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 3 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่านหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเปือ และบ้านส้านนาหนองใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำมวบ

สำหรับกิจกรรม สสอ. เป็นกิจกรรมที่เกิดจากแนวคิดให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยที่คนในชุมชนจะเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการป้องกันและรักษาพื้นที่ป่า และหน่วยงานสนามเป็นผู้ประสานงานและให้การสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณป่าต้นน้ำ โดยใช้กลยุทธ์ให้ชุมชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิด สร้างสรรค์กิจกรรม สสอ. ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และตรงตามความต้องการของชุมชน เป็นการช่วยกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และให้ความร่วมมือในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ท้องถิ่นของตนเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด