• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ คลอดแผนแม่บทการอนุรักษ์สัตว์ป่าฯ เร่งทำแผนอนุรักษ์แก้ปัญหาระยะยาว

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยมี นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย นายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL MONITORING CENTER) อาคาร สืบ นาคะเสถียร ชั้น 11 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และสาขา พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยเฉพาะปัญหาเรื่องช้างป่าออกรบกวนประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติฯ ก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ไม่มีทางแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้สำเร็จ พร้อมทั้งได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกพื้นที่เร่งวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะถ้าได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และเร่งติดตามการประเมินผลศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังได้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ในการออกลาดตระเวนให้เน้นความปลอดภัยมาลำดับแรก

อย่างไรก็ตาม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าทั้งในและนอกพื้นที่คุ้มครอง มีกรอบระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2564-2573) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับการประชุมครั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แต่ละแห่งให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ คุ้มครอง รักษา ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าในระยะยาวให้ยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด