• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘อุทยานฯเวียงโกศัย’ อุทยานแห่งชาติสีเขียว ระดับดีเยี่ยม ยกระดับพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายพินิจ คงประพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ได้รับรางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ปี 2563 ระดับดีเยี่ยม (Gold) บ่งชี้การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐาน มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนมีมาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล นำไปสู่เป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยได้เข้าร่วมรับการประเมินมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการประเมิน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุข และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ในด้านสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคารการจัดอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ประกาศจัดตั้งวันที่ 9 ตุลาคม 2524 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 35 ของประเทศ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจังหวัดแพร่ ใช้ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย คำว่าเวียงโกศัย คือชื่อเมืองเก่าของจังหวัดแพร่ เพื่อให้เป็นเกียรติที่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจังหวัดแพร่ จึงใช้คำว่า “เวียงโกศัย” ซึ่งอุทยานแห่งฯมีความโดดด้านแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก ชื่อว่า น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง คำว่า แม่เกิ๋งเป็นภาษากะเหรี่ยงหมายถึงขั้นบันไดลักษณะของน้ำตกแม่เกิ๋งหลวงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีน้ำมาก น้ำไหลตลอดปี ความสูงมีถึง 7 ชั้นลดหลั่นกันลงมาจากภูเขาที่ลาดชัน สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล โดยเห็นเป็นเส้นทางน้ำสีขาวพาดยาวอยู่กลางภูเขาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้หนาแน่น

ระยะทางจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ประมาณกว่า 200 เมตร มีเส้นทาง ขึ้นไปชมความงามจนถึงชั้นที่ 7และบางช่วงของแต่ละชั้น มีแอ่งน้ำใสสะอาดที่ลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ทางเดินขึ้นชมน้ำตกสะดวก มีบริการบ้านพักรับรอง จัดค่ายสิ่งแวดล้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแล เส้นทางเข้าสู่น้ำตกแม่เกิ๋งจากตัวเมืองแพร่ไปตาม ทางหลวงหมายเลข 1023 แพร่-วังชิ้น ผ่านอำเภอลองและสี่แยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 ที่บ้านแม่แขมตรงผ่านไปอำเภอประมาณกิโลเมตรที่ 74 จะเห็นป้ายอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย แยกขวามือเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตรถึงที่ทำการอุทยาน


นอกจากความโดดเด่นด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยยังเน้นความสัมพันธ์กับชุมชนให้ความสำคัญกับชาวบ้านที่อยู่รอบแนวเขตมาตลอด เช่น ในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านคาดแคลนน้ำ อุทยานแห่งชาติฯ ให้บริการน้ำแก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อน การให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากร การจ้างงาน ฯลฯ เพื่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างสมดุลนั่นเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด