• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เห็นชอบแผนงานต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชาวกะเหรี่ยงบางกลอย

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน และคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยง
ในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการฯ (ตึก H.A. Slade) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยที่ประชุมได้รับทราบ การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมบ้านบางกลอยของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำกินให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมระบบประปาบาดาล ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมจุดบริการน้ำดื่มสะอาด ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนบ้านบางกลอย เนื้อที่ 75 ไร่ ซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก – บางกลอย นี้ เป็นผลจากการดำเนินงานร่วมกันของคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่ของชุมชน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการขยะและสภาพแวดล้อมที่ดี

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลพื้นฐานและแผนงานต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยง บ้านบางกลอย 9 ด้าน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน และคุณภาพชีวิต ของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุ รี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ซึ่งคณะทำงานเพื่อรวบรวมและติดตามแผนงานต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียดตามกรอบแผนงานต่อยอด การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย 9 ด้าน คือ 1) ด้านการสำรวจที่ดินทำกิน ตรวจสอบการสำรวจแปลงที่ดินของราษฎรบ้านบางกลอยล่าง 2) ด้านงานบริหารจัดการน้ำ 3) ด้านงานพัฒนาปรับปรุงดิน 4) ด้านงานจัดทำแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 5) ด้านงานพัฒนาอาชีพทางเลือกและการสร้างรายได้ 6) ด้านงานพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 7) ด้านงานมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 8) ด้านงานสำมะโนประชากร 9) ด้านงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้าน นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานที่ประชุม กล่าวว่า การจัดทำแผนงานฯ ในครั้งนี้ เป็นแผนที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านอยู่บนพื้นฐานของความสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต ภายหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากทางการแล้ว แผนงานในแต่ละด้านควรมุ่งเน้นความต้องการของชาวบ้านเป็นหลักสำคัญ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนงานต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และจัดทำสรุปรายงาน เสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บางกลอย ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด