• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ขานรับเร่งผลักดันกฎหมายลูก พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางรุ่ง​นภา​ พัฒน​วิบูลย์​ รองอธิบดี​ฯ​ นายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยที่ประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อใช้ในการจัดทำแผนอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ให้สอดคล้องตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตลอดจนเห็นชอบกฎหมายลำดับรองประกอบ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยมีการกำหนดบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง จำนวน 1,305 รายการ แยกเป็น 2 บัญชี คือ บัญชี 1 สัตว์ป่าคุ้มครองที่มิใช่สัตว์น้ำ จำนวน 1,216 รายการ และบัญชี 2 สัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ จำนวน 89 รายการ โดยเป็นปรับปรุงจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และเพิ่มรายการในบัญชี 7 รายการ ลดรายการในบัญชี จำนวน 20 รายการ รวมทั้งปรับปรุงชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ในลำดับชั้นสกุล และลำดับชั้นชนิด ในบัญชี 1 จำนวน 418 รายการ และบัญชี 2 จำนวน 29 รายการ
รวมทั้งเห็นชอบร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และร่างระเบียบกรมประมง ที่ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง การกำหนดอายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทน ใบอนุญาตหรือใบรับรองสำหรับการครอบครองสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง และการจำหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ตลอดจนเห็นนชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการกำหนดพื้นที่ การขยาย หรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยทั้งหมดนี้ ได้มอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เพื่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปเป็นกรอบการดำเนินงานตามแนวทางและนโยบาย พี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์โดยเร็ว
ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งดำเนินการออกกฎหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไปได้โดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน พร้อมย้ำ การอนุรักษ์และการพัฒนาต้องสมดุล พี่น้องประชาชนต้องไม่เดือดร้อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด