• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม ตรวจเข้มจุดผ่านแดนถาวรป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่า

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวสุพัตรา พูนกระโทกท หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม ปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง และตรวจสอบยานพาหนะ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ตามอำนาจ หน้าที่ ณ บริเวณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ท้องที่ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตามเวลาเปิด-ปิดด่าน (ชั่วคราว) เวลา 06.00-18.00 น. และจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ท้องที่ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดเวลาเปิด-ปิด ประตูด่านพรมแดนช่องสะงำ วันละ 5 ครั้ง ได้แก่ เวลา 07.00 น. เวลา 10.00 น. เวลา13.00 น. เวลา 15.00 น. และเวลา 16.00 น. เพื่อลดความแออัดของยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก ด่านพรมแดนช่องสะงำ

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสินค้าบริเวณตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ ท้องที่ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558

โดยเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทำความสะอาดจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ และได้รับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจากด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ บริเวณโดยรอบสำนักงานด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด