• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เตรียมศึกษาแนวทางร่วมมือเมียนมา อนุรักษ์ป่าแก่งกระจานแบบข้ามพรมแดน

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การพิจารณาและให้ความเห็นชอบ แนวทางในการดำเนินการจัดทำรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ โดยได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกรมทางหลวง ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำและแหล่งมรดกโลก การจัดทำรายงานผลการติดตามผลกระทบจากการดำเนินงานภายหลังการก่อสร้างเขื่อนห้วยโสมง และภายหลังการเปิดใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 รวมถึงการขอให้กรมชลประทานชะลอการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่มรดกโลก จนกว่าจะมีการประเมิน SEA แล้วเสร็จ และได้รับการตรวจสอบโดยศูนย์มรดกโลก และสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ หรือ IUCN ตามมติคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 เพื่อไม่ให้พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ เสี่ยงต่อการโดนขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดทำความร่วมมือกับเมียนมา ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแบบข้ามพรมแดน ในพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด