• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯเขาสก ปลูกต้นกล้า ‘เทียนสิรินธร’ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายวิโรจน์ โรจนจินดา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขาสก ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนรัชชประภา) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าเทียนสิรินธรคืนถิ่นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อํานวยการเขื่อนรัชชประภา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา หัวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันปลูกต้นกล้าเทียนสิรินธรบริเวณเขาหินปูน จํานวน 89 ต้น บริเวณศาลาชมวิวและในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

นายวิโรจน์ โรจนจินดา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา ซึ่งอยู่ใน พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ลักษณะภูมิประเทศ กําเนิดจากขบวนการทางธรณีวิทยาหลายยุค จึงก่อเกิดเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิประเทศ แบบคาสต์ (Karst topography) จนได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 อุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดในโลก จาก Vogue นิตยสารแฟชั่นชื่อดังระดับโลก และมีลักษณะความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น (Uniqueness) โดยเฉพาะ ชนิดพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น (Endemic Species) ที่พบได้ที่เดียวในโลก เช่นเทียนสิรินธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา อาจารย์ประจําสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า เทียนสิรินธร (Impatiens sirindhorniae Triboun & Suksathan) มีรายงานว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก ตั้งแต่ปี 2009 และเป็นพืช เฉพาะถิ่น พบได้เฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี่ โดยชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นเหล่านี้มักมีการกระจายพันธุ์แคบๆ พบเฉพาะในพื้นที่ขนาดเล็กบนเขาหินปูน อีกทั้งมีจํานวนประชากรจํากัด นับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากและสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างมาก จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาการขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์พืช เฉพาะถิ่นที่พบในพื้นที่เขาหินปูนโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

สําหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการ รายงานว่าพบเทียนสิรินธรเฉพาะบริเวณอ่างเก็บน้ําเขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก คณะวิจัยจึงได้ ศึกษาการกระจายพันธุ์และศึกษานิเวศวิทยาของเทียนสิรินธร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2564 พบว่าการกระจาย พันธุ์ของต้นเทียนสิรินธรนั้น พบได้บริเวณเทือกเขากาเลาะและบริเวณเทือกเขาสามเกลอ โดยขึ้นตามหน้าผา ซึ่งการศึกษาถึงวิธีการอนุบาลต้นกล้าในแหล่งกําเนิดภูเขาหินปูน เพื่อเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์พันธุกรรมของเทียนสิรินธร อันเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด