• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ พิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2562 ครั้งที่ 33/2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราช บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 33/2564 โดยมี นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) เพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ก่อนเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (HA Slade) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด