• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พล.ต.อ.พัชรวาทฯ จัดโครงการ Summer Fun Trip พาคณะเจ้าหน้าที่และครอบครัวในสังกัด ทส. ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

วันที่ 5 เมษายน 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ดำเนินโครงการ Summer Fun Trip โดยการนำคณะเจ้าหน้าที่และครอบครัวของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชน ซึ่งมีอายุระหว่าง 5-13 ปี เดินทางไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลากร ตลอดจนครอบครัวของบุคลากร ภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ผ่านการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ การใช้สื่อและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมาย ข้อระเบียบต่างๆพอสังเขป การถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การจัดการท่องเที่ยวแบบลดคาร์บอน ความสำคัญและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจในการศึกษาธรรมชาติให้กับเยาวชน โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ความรู้ด้านทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่ ไปจนถึงสัตว์ป่าต่างถิ่นในประเทศไทย เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีความใกล้ชิดกับครอบครัว เป็นการสร้างรากฐานและความสัมพันธ์อันดีในการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการรับฟังการบรรยายในหัวข้อภูมิสถาปัตยกรรมสวนสัตว์และสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ทรัพยากรสัตว์ป่า ข้อกฎหมายเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กิจกรรมชมสวนสัตว์ในภาคเช้าและภาคบ่าย โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ ประกอบด้วยเยาวชนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความสนใจในการศึกษาธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายเบื้องต้น การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ทรัพยากรสัตว์ป่าทั้งในประเทศ และต่างถิ่น ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว ตลอดจนบุคลากรภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200 คน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด