• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับฟังความเห็นขยายเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดนครพนม – มุกดาหาร

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติภูผายล จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายเขตอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร โดยเตรียมการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล จำนวน 5 พื้นที่ รวมเนื้อที่ประมาณ 3,727 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา รายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโท ท้องที่บ้านโพนงาม ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา อยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าเทือกเขาภูพาน) จุดที่ 2 บริเวณป่าภูพานน้อย ท้องที่บ้านดอนพัฒนา ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เนื้อที่ประมาณ 119 ไร่ 40 ตารางวา อยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าเทือกเขาภูพาน) จุดที่ 3 บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ท้องที่ครอบคลุมระหว่างบ้านโพนสว่าง ตำบลพังแดง และบ้านใหม่ ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 682 ไร่ 1 งาน (อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน) จุดที่ 4 บริเวณป่าลำห้วยบางทราย ท้องที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 1,371 ไร่ (อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน) และ จุดที่ ๕ บริเวณป่าลำห้วยประสาน ท้องที่บ้านป่าไม้พัฒนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 1,518 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา (อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน)

ทั้งนี้ การขยายเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาตินั้น พื้นที่ป่าจะได้รับการคุ้มครองดูแลพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้พื้นที่ป่าอำนวยประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต และประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งป่ารักษาความสมดุลทางธรรมชาติ เป็นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เพื่อหยุดยั้งไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า หรือบุกรุกที่ดินของรัฐ กับผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่หวงห้ามโดยเด็ดขาด และประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าตามนโยบายของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนถูกต้อง ตามมาตรา ๖๔ และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อเก็บหาของป่าในการดำรงชีพตามมาตรา ๖๕ ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://docs.google.com/forms/d/1Fvdvy03tfBmqEAstQIGTBJruHlEx4z2LLFKXjA4Dbtw/edit ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด