• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘สนธิรัตน์’ ลงพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด นำมูลนิธิอนุรักษ์ช้างฯมอบเงินช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตช้างป่าทำร้าย พร้อมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่าและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่า เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า กรณีเสียชีวิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มป่าตะวันออก จำนวน 11 ราย โดยมี ร.อ. รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะทำงานฯร่วมมอบเงิน โดยมีนายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 กล่าวต้อนรับ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้จะมีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่า ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในการประชุมมีการรายงานสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากช้างป่า ( พ.ศ. 2555 จนถึง วันที่ 12 มีนาคม 2567) โดยสถิติผู้บาดเจ็บ รวม 195 คน และสถิติผู้เสียชีวิต รวม 221 คน และรายงานผลการดำเนินงานจัดสร้างคอกปรับพฤติกรรมช้างป่าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา จังหวัดพังงา ทั้งนี้ที่ประชุมจะมีการพิจารณา เรื่อง ศูนย์ปรับพฤติกรรมช้างป่า การจัดหาแหล่งทุนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่า ภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่า การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า โดยมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มโครงการเทใจ ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับสถานการณ์ช้างป่าปัจจุบัน ประชากรช้างป่าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยจากการประเมินข้อมูลประชากรช้างป่า เมื่อ พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีประชากรช้างป่า 3,168 – 3,440 ตัว กระจายในพื้นที่อนุรักษ์ 69 แห่ง และศูนย์แก้ไขปัญหาช้างป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ประเมินเมื่อ พ.ศ. 2566 พบว่ามีประชากรประมาณ 4,013 – 4,422 ตัว กระจายในพื้นที่อนุรักษ์ 93 แห่ง โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาช้างป่า 6 ด้าน ตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้าง ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์โดยเร็ว ประกอบด้วย 1.การจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างป่า 2. การจัดการแนวป้องกันช้างป่า 3. การสนับสนุนชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชน 4. การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า 5. การจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืน และ 6.การจัดการประชากรโดยการควบคุมประชากรช้างป่าด้วยวัคซีนคุมกำเนิด ซึ่งกรอบมาตรการที่กำหนดขึ้น จะเป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาช้างป่า และการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และการจัดการประชากรช้างป่าให้มีปริมาณที่สมดุล ลดปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และจัดการช้างป่าอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

นอกจากนี้มีแนวทางปฏิบัติ 10 แนวทาง ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า พ.ศ. 2567 – 2571 ใช้หลักการการจัดการครอบคลุมทุกพื้นที่และบูรณาทุกภาคส่วน โดยกรอบแนวทางบางส่วนได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้าง โดยมีมาตรการที่สำคัญ ดังนี้ 1.แนวทางปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2.แนวทางปฏิบัติการจัดการพื้นที่รองรับและจัดการช้างป่าที่มีปัญหาอย่างยั่งยืน 3.แนวทางปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเตือน 4.แนวทางปฏิบัติการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า 5.แนวทางปฏิบัติการสร้างความรู้ และความตระหนักรู้ให้ชุมชนในพื้นที่ 6.แนวทางปฏิบัติด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี 7.แนวทางปฏิบัติการควบคุมประชากรช้างป่า 8.แนวทางปฏิบัติการจัดการพื้นที่ถิ่นอาศัยของช้างป่า 9.แนวทางปฏิบัติการสร้างความร่วมมือและบูรณาการร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 10.แนวทางปฏิบัติการสร้างทางเลือกและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด