• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับฟังความเห็นเพิกถอน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ (บางส่วน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี (บางส่วน) จังหวัดกระบี่ เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน กรณีเพิกถอนอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี (บางส่วน) บริเวณพื้นที่ซ้อนทับกับพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อในการสร้างท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะหมดความจำเป็น เนื้อที่ 671 ไร่ ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณ ที่ดินสุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และเกาะใกล้เคียงในท้องที่ตำบลหนองทะเล ตำบลอ่าวนาง ตำบลไสไทย และตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2526 ทับซ้อนพื้นที่ดังกล่าว และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการอำนวยการ จัดระบบศูนย์ราชการ ครั้งที่ กศร. 1/2543 โครงการผังศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการตามแผนผังแม่บทในเมืองศูนย์กลางเจริญของภาคใต้ : กระบี่ (ศูนย์ราชการรอง เนื้อที่ประมาณ 659 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่)

ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติในที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ เพิกถอนอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี (บางส่วน) เฉพาะบริเวณที่ซ้อนทับกับพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 430 ไร่ และมีการใช้ประโยชน์จริง สำหรับพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกินจากแนวเขตที่ได้รับอนุญาตประโยชน์จากกรมป่าไม้ให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ปัจจุบันได้ตรวจสอบพื้นที่ยืนยันเนื้อที่ที่จำเป็นต้องเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ 504-2-28 ไร่ โดยสภาพพื้นที่ได้มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าใช้ประโยชน์แล้ว 28 หน่วยงาน

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี (บางส่วน) จังหวัดกระบี่ จึงขอเชิญชวน แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=35864 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด