• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ร่วมกับอำเภอสูงเม่น ลงนามข้อตกลงร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายวิทวัฒน์ รองเดช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง เปิดเผยว่า พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ร่วมกับนายอำเภอสูงเม่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลบ้านปงได้ร่วมกันลงนามข้อตกลง (MOU) กับราษฎรบ้านหนองห้า หรือบ้านปงท่าข้าม ที่มีพื้นที่ทำกินตามมาตรา 64 ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จำนวน 69 ราย 156 แปลง รวมพื้นที่ 1,105-2-39 ไร่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
สำหรับข้อตกลงความร่วม (MOU) มีการลงนามร่วมกัน ดังนี้ 1. ไม่เผาวัชพืชในพื้นที่ทำกิน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 2. ราษฎรที่มีที่ทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง บ้านหนองห้าหรือบ้านปงท่าข้าม ม.2 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ทั้ง 69 ราย ต้องร่วมกันจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ทำกินรอบแปลงทำกินแปลงใหญ่ที่ติดกับแนวเขตป่า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร 3. ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ต้องจัดให้มีเวรยามเฝ้าระวังไฟ และออกตรวจตราดูแลพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ทำกิน ไม่น้อยกว่า 2 จุดๆ ละไม่น้อยกว่า 4 คน และต้องสับเปลี่ยนกันอยู่เวรยามตลอด 24 ชั่วโมง 4. กรณีมีไฟเกิดขึ้นในรัศมีออกไป 2 กิโลเมตร จากแนวกันไฟตามข้อ 2 ยามเฝ้าระวังไฟตามข้อ 3 ต้องเข้าทำการดับไฟในทันทีพร้อมทั้งแจ้งสมาชิกผู้ทำกินทั้งหมดทราบ และเข้าช่วยกันดับไฟ และจะต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยดับไฟในทันทีเช่นกัน 5. พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับราษฎรที่ปฏิบัติงานและจะต้องคอยควบคุม กำกับดูแลตามสมควร
โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันดำเนินการตามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมตามบันทึกข้อตกลง (MOU) นี้ นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มจุดเฝ้าระวัง ป้องกันไฟป่า และจุดคัดกรองคนเข้าป่าจำนวน 16 จุด ซึ่งจะมีราษฎร ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ว่าจ้างให้เข้ามาปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันไฟป่า ลาดตระเวนฯ และช่วยเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า และยังมีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือ อส.อส. ของหมู่บ้านผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ตามจุดคัดกรองและจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า ตลอดเวลา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด