• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พล.ต.อ.พัชรวาท สั่งเร่งขับเคลื่อนคณะทำงานฯ การแก้ไขปัญหาช้างป่าแบบบูรณาการ จ้างชุดผลักดันช้างอช.ทับลานเพิ่มอีก 80 คน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า จากปัญหาช้างป่าที่พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนกับช้างป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาช้างป่าออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรที่อาศัยใกล้ชิดตามแนวขอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ปัจจุบันการกระบกระทั่งกันระหว่างคนกับช้างป่าเกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์กว่า 49 แห่งทั่วประเทศ และปัญหาดังกล่าวยังมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวและมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาช้างป่าและการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์ช้างป่าตลอดจนลดปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนกับช้างป่า ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกันและการเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ เช่น การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อผลักดันช้างกลับคืนสู่ป่า การสร้างคูกันช้างป่า การสร้างรั้วไฟฟ้า การปลูกพืชเพื่อเป็นรั้วธรรมชาติ การศึกษาวิจัยปัจจัยต่างๆ เพื่อเยียวยาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตร และการประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ช้างป่า นอกจากนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการเงินอุทยานแห่งชาติได้อนุมัติใช้เงินอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 สนับสนุนเพิ่มการจ้างชุดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่และประจำจุดเสี่ยงที่ช้างป่าออกนอกป่าอนุรักษ์ซึ่งกำลังเกิดผลกระทบกับประชาชนรอบพื้นที่อนุรักษ์อีกด้วย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ที่ผ่านมานายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่า โดยมีคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติฯและผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อการบูรณาการความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการอนุรักษ์ จัดการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างช้างป่ากับประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และจัดการช้างป่าผ่านการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการรายงานร่างคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ช้างป่าในปัจจุบัน โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้าง และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่าแห่งชาติ พ.ศ. 2567 – 2571 และโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับแก้ไขปัญหาช้างป่า จำนวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า กิจกรรมช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า กรณีความเสียหายของทรัพย์สิน พืชผลทางการเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ด้วยรถปฏิบัติการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าเคลื่อนที่ กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ปรับพฤติกรรมช้างป่า และกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนและสาธารณชน นอกจากนี้ในที่ประชุมฯ ยังได้ร่วมกันพิจารณา ความเร่งด่วนในการแก้ไขความเดือดร้อนของชุมชน ตามข้อเสนอของชุมชน และหน่วยงาน ในอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ล่าสุดอธิบดีกรมอุทยานฯ ได้อนุมัติให้มีการจ้างชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าของอุทยานแห่งชาติทับลาน เพิ่มอีกจำนวน 80 คน ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด