• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับฟังความเห็นขยายเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง

วันที่ 15 มกราคม 2567 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง โดยพื้นที่เตรียมการผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี บริเวณพื้นที่ป่าคลองลำเลียง-ละอุ่น ป่าคลองเส็ตกวด-เขาหินช้าง-เขาสามแหลม และป่าละอุ่น-ราชกรูด ในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง และอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มี 14 แปลง เนื้อที่รวม 13,770.64 ไร่ มีความจำเป็นและความเหมาะสมที่จะขยายเขตเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำน้ำกระบุรี เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาดินและทิวเขาสลับซับซ้อนทั่วทั้งพื้นที่มีพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิด เป็นผืนป่าดิบขึ้นที่เป็นแนวรอยต่อผืนป่าอนุรักษ์ 3 ผืน คือ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ – นาสัก เป็นเส้นทางหากินของสัตว์ป่าที่สามารถหากินได้ทั่วทั้งพื้นที่ ซึ่งยังเป็นป่าที่มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ไม่มีสภาพถูกแผ้วถาง หรือมีร่องรอยการทำประโยชน์มาก่อน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลุ่มน้ำชั้น 1 ซึ่งสมควรสงวนไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีคุณค่า เช่น บัวผุด กระโถนพระราม กระโถนฤาษี และพบร่องรอยสัตว์ป่าหลากหลายชนิด มีทิวทัศน์ที่สวยงาม

ทั้งนี้ การผนวกเป็นพื้นที่อนุรักษ์จะสามารถอนุรักษ์สภาพธรรมชาติของพื้นที่ให้คงอยู่ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญ เช่น สัตว์ป่า พืชพรรณ และลักษณะธรรมชาติที่สวยงาม หากไม่มีการผนวกพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ จะไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดได้ในพื้นที่ซึ่งอาจทำให้มีการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และล่าสัตว์ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ลดลงสูญเสียความสมบูรณ์และความหลากหลายทางธรรมชาติ พืชพรรณ และสัตว์ป่าลดน้อยลง และการผนวกพื้นที่ยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 25 ของประเทศไทยอีกด้วย สำหรับการขยายอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองชนิดพืชพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ให้ได้รับความปลอดภัย คุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติให้เหมาะสมเอื้อต่อการดำรงชีวิตสัตว์ป่า เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อความสมดุลของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=35743 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด