• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา (บางส่วน)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติภูซาง (บางส่วน) จังหวัดพะเยา เพื่อจัดตั้งวัดพระธาตุขุนบง จังหวัดพะเยา โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูซาง (บางส่วน) ในท้องที่ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา เพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการจัดตั้งวัดพระธาตุขุนบง โดยในการตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดังกล่าว และให้จัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการขยายพื้นที่ในภายหลัง สำหรับการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติภูซาง (บางส่วน) จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา และพัฒนาจิตใจอย่างยั่งยืนบนกรอบแห่งวิถีชีวิต เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวไทยต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติภูซาง (บางส่วน) จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=35229 ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด