• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พล.ต.อ.พัชรวาท สั่งกรมอุทยานฯ เร่งขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชายแดน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมการในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชายแดน เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ตามแนวชายแดน และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย รวมทั้งป้องกันปัญหาการรุกล้ำเขตแดนของต่างประเทศ ในการประชุมมี นายนพดล พลเสน เลขาธิการรัฐมนตรี ทส. นายรชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรี ทส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้นำเสนอและสรุปสถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่าในปัจจุบัน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
ในที่ประชุมฯ พล.ต.อ.พัชรวาทฯ ได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินขับเคลื่อนคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทย (Thailand WEN) ให้เป็นรูปธรรม โดยให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมดำเนินการพิจารณามติคณะรัฐมนตรีและนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้ความร่วมมือในงานด้านอาชญากรรมสัตว์ป่าจัดทำฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าให้เป็นระบบและรวบรวมจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลเดียวกัน อีกทั้งกำชับให้รายงานความก้าวหน้าทุก 15 วัน หรือทุกเดือนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าให้ผู้บริหารระดับกระทรวงทราบ นอกจากนี้ให้ พิจารณาตรวจสอบวิธีการฝังไมโครชิพไว้ในต้นไม้ เพื่อการป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่า ว่ามีช่องว่างในการเพิ่มโอกาสการลักลอบกระทำความผิดหรือไม่ และเร่งปรับปรุงให้มีคำสั่งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.) เพื่อกำกับนโยบายและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายข้ามพรมแดนอย่างเคร่งครัดและเป็นรูปธรรม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด