• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วย รมว.ทส. เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้การต้อนรับนายรชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมให้การต้อนรับ
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงจุดชมวิวเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดชัยภูมิ ภายหลังจากตรวจเยี่ยมสถานที่จุดชมวิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมอุทยานชาติภูแลนคา มีการบรรยายสรุปข้อมูลสำคัญของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 (ขอนแก่น) สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 (ขอนแก่น) บรรยายสรุปตามลำดับ โดยนายอร่าม ทัพหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้รายงานแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อที่ประชุม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเงินค่าบริการอำนวยความสะดวกต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติ 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าโดยการวางแผนส่งกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในบริเวณที่เกิดปัญหาวิกฤตไฟป่า 3) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการเติมน้ำในพื้นที่วิกฤต 4) การแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎร ตามมาตรา 64 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และมาตรา 121 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 5)การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 6)การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า 7) การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน
หลังจากนั้นนายรชฏฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ บ้านหนองสำราญ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด