• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

21 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ มุ่งเน้นการป้องกัน ลดความขัดแย้งกับประชาชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันคล้าย
วันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 21 ปี ภายใต้แนวคิด “อส. สืบสานอนุรักษ์ รักษ์สัตว์ – รักษ์ป่า เจตนายั่งยืน”

4 ตุลาคม 2566 พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 21 ปี โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายนรินทร์ ประทวนชัย นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2545 มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการสร้างเศรษฐกิจจากนิเวศบริการอย่างสมดุลและยั่งยืน ปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์ อย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนโยบายป่าไม้แห่งชาติ การทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปีที่ 21 จะมีการปรับบริบทการทำงานโดย “มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน ลดปัญหาความขัดแย้งทุกมิติ เพื่อให้ป่าไม้ สัตว์ป่า และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” โดย เร่งออกกฎหมายลำดับรอง เพื่อให้ราษฎรอยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าเพื่อเข้าสู่องค์กรดิจิทัล พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว มีการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 สร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรป่าไม้ในทุกมิติ สานต่อนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่คุ้มครองสำคัญ สำหรับกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้เจ้าหน้าที่ โดยที่ผ่านมาได้ผลักดันเพิ่มค่าตอบแทน เงินชดเชย และสวัสดิการของพนักงานพิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569” การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 21 ปี วัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึง “การก่อตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของกรมฯ สู่สาธารณะ รวมถึงการแสดงความขอบคุณแก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานของกรมฯ ด้วยดีตลอดมา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 22 รูป และพิธีสงฆ์ การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” การมอบโล่ผู้ช่วยเหลือราชการ การปล่อยแถวรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน จำนวน 30 คัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในการปฏิบัติงาน และบางจังหวัดประสบปัญหา​เกี่ยวกับอุทกภัยน้ำท่วมสามารถนำไปช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนได้ และเปิดหน่วยข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า WCU : Wildlife Crime Inteligence Unit

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ 11 สำนักภายในกรมอุทยานฯ มานำเสนอ อาทิ สำนักบริหารงานกลาง เรื่อง ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว สำนักสนองงานพระราชดำริ เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า หัวข้อ การปกป้อง คุ้มครองทรัพยากร มีการแสดงยุทโธปกรณ์ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้แก่ อาวุธปืน GPS Tracking สำหรับใช้ในการติดตามผู้กระทำผิด กล้องดักถ่าย NCAPS และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน มีการแสดงเสื้อทนไฟ สำหรับใช้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า นวัตกรรมเทคโนโลยีคาดคะเนการลุกลามของไฟในประเทศ การนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า และผลงานของ
ศูนย์ SMART Patrol นำเสนอผลงานผ่าน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เรื่องการจัดทำเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์เพื่อประกอบท้ายพระราชกฤษฎีกา สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เรื่องการประเมินการกักเก็บคาร์บอนและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญานำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาไซเตสและการครอบครองสัตว์ป่าต่างประเทศ สำนักอุทยานแห่งชาติ นำเสนอเรื่องอุทยานแห่งชาติ วนอุทยานที่ได้รับรางวัล มาตรฐานต่าง ๆ เช่น รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี) อุทยานแห่งชาติสีเขียว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว (ช้างชูงวง) สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวข้อ การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์เนื้อหาที่นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ การสาธิตการทำหมันลิงโดยตุ๊กตาลิงจำลอง-อุปกรณ์ การทำหมัน วิดีโอการดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงรบกวนราษฎร์ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ หัวข้อ ป่าต้นน้ำแหล่งกำเนิดสายน้ำ และการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบมีสวนร่วม ปริมาณการกักเก็บน้ำของป่าต้นน้ำแต่ละประเภทกิจกรรมด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน กองการต่างประเทศ หัวข้อพื้นที่มรดกโลก/มรดกอาเซียน/ความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ “ก้าวอย่างมั่นคงมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด