• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นขยายพื้นที่ ‘อุทยานแห่งชาติผาแดง’ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแดง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับชับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนความสูงประมาณ 427 – 1,773 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง มีความหลากหลายของสังคมป่าไม้ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และป่าดิบเขาต่ำ ซึ่งยังคงมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์คงความสมดุลตามธรรมชาติอยู่ แม้ว่าบางบริเวณจะผ่านการใช้ประโยชน์ด้วยการสัมปทานทำไม้มาในอดีต ซึ่งก็ทำให้ไม้ใหญ่ที่เป็นไม้เรือนยอดและมีความสำคัญทางนิเวศวิทยาหายไป อย่างไรก็ตามพื้นที่เหล่านี้ก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ถูกรบกวนได้ยาก และปัจจุบันเกิดกระบวนการฟื้นฟูไปตามธรรมชาติอยู่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับขยายอุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธารไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย ให้สามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศ คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ที่สำคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางธรรมชาติและธรณีวิทยา สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจหรือนันทนาการของประชาชน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์ สวยงาม มีลักษณะธรณีสัณฐานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ได้ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติทั้งในแง่ของการ ใช้ประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ทางอ้อมเพื่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=34731 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 12 ตุลาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด