• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ สัมมนาอุทยานทั่วประเทศ ถกประเด็นแก้ปัญหา ม.18 ม.64 และ ม.65 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562

วันที่ 3 กันยายน 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบาย ในการประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการดำเนินงานตามบทบัญญัติมาตรา 18 มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดี นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ จำนวน 369 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการสัมมนาทั่วประเทศทั้งภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง โดยทุกพื้นที่มีความตั้งใจในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับมาตรา 18 ที่กำหนดให้ทุกอุทยานแห่งชาติต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยต้องมีรายละเอียดและแนวเขตการจัดการพื้นที่ รวมถึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนต้องทราบ ว่าอุทยานแต่ละมีพื้นที่มีผังเป็นอย่างไร มีพื้นที่ตรงไหนบ้าง ต้องสามารถแจ้งให้ชาวบ้านทราบได้ และต้องมีความแม่นยำชัดเจน สำหรับมาตรา 64 การสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่ทำกินภายในเขตอุทยานแห่งชาติ และมาตรา 65 กำหนดให้ชาวบ้านสามารถเก็บหาของป่า หรือหากินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้ โดยอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ ซึ่งกฎหมายเปรียบเสมือน เข็มทิศในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจร่วมกัน การวางตัวและบทบาทของเจ้าหน้าที่เป็นอีกอีกสิ่งสำคัญ การวางตัวจึงต้อง “แข็งแกร่ง แต่ไม่แข็งกร้าว” เพื่อให้เข้าถึงประชาชนจะได้รับรู้ถึงปัญหาในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจตรงกัน นำมาสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรร่วมกัน และขอให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุข ทำงานอย่างตั้งใจ สืบสานตามปณิธานของสืบ นาคะเสถียร ในการอนุรักษ์ป่าสัตว์ป่าและทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับการประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -3 กันยายน 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร มีการสัมมนาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการดำเนินงานตามบทบัญญัติมาตรา 18 มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ ดำเนินการสัมมนาโดย นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศ.(พิเศษ) ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ นายศศิน เฉลิมลาภ ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการกองกฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ และมีตอบประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อจะนำมาพัฒนาปรับปรุงเสริมการทำงานของอุทยานแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด