• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อส.ออกระเบียบใช้เงินนอกงบประมาณ เพิ่มความช่วยเหลือ จนท.พิทักษ์ป่า ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งว่าได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินอุทยานแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ที่ได้รับอันตราย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการคุ้มครองดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ หรือพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเห็นชอบให้เตรียมการกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้เงินอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (3) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 46 (3) ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่าด้วยการนำส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติฯ พ.ศ. 2564

นายชัยวัฒน์ฯ ได้กล่าวสรุปเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เกิดการปะทะต่อสู้ ผลจากการออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือการลาดตระเวนในพื้นที่ป่า หรืออันเนื่องมาจากสัตว์ป่าทำร้าย จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราไม่เกิน 500,000 บาท การเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราไม่เกิน 400,000 บาท กรณีบาดเจ็บถึงแก่ทุพพลภาพหรือพิการ จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราไม่เกิน 300,000 บาท บาดเจ็บสาหัสอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงภัย จ่ายเงินช่วยเหลือเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 150,000 บาท บาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ จ่ายเงินช่วยเหลือเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งประกาศกรมอุทยานแห่งชาติฯฉบับนี้ ถือเป็นสวัสดิภาพ สวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งมีความเสี่ยงภัยและอันตรายรอบด้าน

นายอรรถพลฯ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในการคุ้มครอง ดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่าทั่วประเทศ จำนวนกว่า 20,000 คน ในแต่ละปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เฉพาะในปี พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 24 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 12 คน บาดเจ็บ จำนวน 12 คน ต่อกรณีที่เกิดขึ้นกรมอุทยานแห่งชาติฯ ไม่ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับอันตราย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือญาติของผู้เสียชีวิต จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และญาติของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต เนื่องจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับเดิมที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 มีข้อจำกัดในการนำเงินอุทยานแห่งชาติ มาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข สามารถนำเงินอุทยานแห่งชาติ มาใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ สำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมฯ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ลักษณะเดียวกันกับกฎหมายอุทยานแห่งชาติ ต่อไป

โดยประกาศกรมอุทยานแห่งชาติฯ ดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้มีวงเงินในการคุ้มครองดูแลชีวิตของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต่อไปในอนาคต ถือเป็นข่าวดีต่อเนื่องจากการขอขึ้นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จาก 9,000 บาท เป็น 11,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ที่จะจัดงานเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด