• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับฟังความเห็นเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (บางส่วน)

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดบริเวณที่ดินและเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (บางส่วน) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาพระฤๅษีและป่าเขาบ่อแร่ ในท้องที่ตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน ตำบลหินดาด ตำบลลิ่นถิ่นตำบลทองผาภูมิ ตำบลเขาโจด ตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2528 (อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ มีท้องที่เขตปกครองไม่เป็นปัจจุบันและมีรายละเอียดสภาพภูมิประเทศไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ทำให้ราษฎรมีความเข้าใจแนวเขตอุทยานแห่งชาติคาดเคลื่อนตลอดมา อีกทั้งแผนที่ดังกล่าวเป็นแผนที่มาตราส่วน 1 : 600,000 ซึ่งมาตราส่วนที่เล็กมาก ทำให้การตรวจสอบพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ติดกับแปลงที่ดินของราษฎรเกิดปัญหาราษฎรไม่ยอมรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเห็นควรมีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ให้เป็นปัจจุบันโดยใช้ขนาดมาตราส่วน 1 : 250,000 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โดยได้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการการกำหนดบริเวณที่ดินเป็นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ โดยปรับแก้รายละเอียดสภาพภูมิประเทศ ท้องที่เขตการปกครองในแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และจัดทำแผนที่ท้ายฯ ในขนาดมาตราส่วน 1 : 250,000 ตามแนวทางที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด และให้กันพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์บางส่วน ในท้องที่ตำบลนาสวน และตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 14,786 ไร่ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการ โดยได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา เมื่อมีการเพิกถอนความเป็นอุทยานแห่งชาติ และจัดทำแผนในการรับรองผลกระทบจากราษฎรที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง และให้มีความเข้มข้นรัดกุมในการควบคุมดูแลพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม

สำหรับการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (บางส่วน) เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนกับพื้นที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จัดสรรให้ผู้ที่อพยพมาจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ จำนวน 900 ครอบครัว ลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยตามพื้นที่จัดสรรที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2517 และเพื่อปรับแก้รายละเอียดภูมิประเทศและท้องที่ในเขตการปกครองในแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (บางส่วน) จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=29746 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด