• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ขับเคลื่อนบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ติวเข้มใช้กฎหมายคนอยู่กับป่ายั่งยืน

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 33 มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม. โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยาน หัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ รวมทั้งสิ้น 288 คน

นายจตุพร กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จะแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 33 มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติที่จะเกี่ยวเนื่องกับประชาชนที่ขออนุญาตเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยาน รวมถึงการให้พื้นที่แก่ประชาชน ซึ่งการเข้าทำประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ จะต้องมีการกำหนดขอบเขตของการใช้ประโยชน์ โดยในแต่ละพื้นที่ล้วนมีพืชพันธุ์ที่แตกต่างกัน ฉะนั้นจึงต้องมีการสังเคราะห์เพื่อหาบทบัญญัติ ระเบียบ ให้สอดรับกับพื้นที่แต่ละแห่ง ให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ผ่านการซักซ้อม ฝึกอบรม และเมื่อมีการฝึกอบรมครบทั้ง 4 ภาค จะมีการตกผลึกในแต่ละมาตรา เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ การวางแผนผังแม่บท ผ่านการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่อุทยานหรือพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ภาคประชาชน เพื่อให้สามารถมีสิทธิ์อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ได้และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อย่างยั่งยืน

นายอรรถพล กล่าวว่า “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่จะต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 156 แห่ง วนอุทยาน 91 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 43.5 ล้านไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนันทนาการและสื่อความหมายธรรมชาติ ปัจจุบันการทำงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมีความท้าทายมากขึ้น จากการปรับปรุงกฎหมายเดิมที่เคยใช้คือพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาเป็นพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในกฏหมายอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงใหม่ โดยแบ่งเป็นภาคการบรรยายและการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหา อุปสรรค และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน”

การประชุมได้มีการบรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นโยบายรัฐมนตรี/ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 33 มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ โดยนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ การบรรยายแนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น โดยนายมงกุฎ ขวาของ นายฤทธิชัย พูลพนัง นายอิทธิพล ไทยกมล และนายคมกริช เศรษบุบผา สำนักอุทยานแห่งชาติ และการบรรยายเรื่องการสืบสวนคดีอาชญากรรมป่าไม้และขยายผลจับกุม โดยนายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด