• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นขยายอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จ.ตราด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด ครอบคลุมพื้นที่ป่าเขาปีกกา ป่าคลองควายตาย ป่าคลองวังโพธิ์ ป่าเขาเอ็ด และป่าทับกะได ตำบลนนทรีย์ และตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด รวมเนื้อที่ทั้งหมด 13,449.70 ไร่

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด มีความเหมาะสมเนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิด เป็นผืนป่าดิบชื้น เป็นเส้นทางหากินของสัตว์ป่าที่สามารถหากินได้ทั่วทั้งพื้นที่ ซึ่งยังเป็นป่าที่มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ไม่มีสภาพถูกแผ้วถางหรือมีร่องรอยการทำประโยชน์มาก่อน มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นของพื้นที่ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง สำรวจพบพรรณไม้ที่ อยู่ในบัญชีสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ หรือไอยูซีเอ็น(International Union for Conservation of Nature: UCN) เป็นพืชที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง สำหรับการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน ต้นน้ำลำธาร ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ และเพื่อให้ชุมชนที่อยู่รอบแนวเขตและประชาชนโดยทั่วไปได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ
จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=32330 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด