• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปลัด ทส. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง กำชับรักษาระดับน้ำไม่ให้วิกฤต

วันที่ 20 เมษายน 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุภาคใต้ โดยมี นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัด ทส. นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และคณะ ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอหัวไทร ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับฟังข้อมูลสรุปสถานการณ์ พร้อมปัญหาอุปสรรคในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าพรุขึ้น ก่อนลงพื้นที่เกิดเหตุไฟป่าพรุควนเคร็ง ณ พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดูสภาพพื้นที่ป่าพรุ และเครื่องสูบน้ำที่กรมชลประทานได้ติดตั้ง สำหรับสูบน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำในป่าพรุไม่ให้อยู่ในระดับเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
ทั้งนี้ ปลัด ทส. มีความเป็นห่วงสถานการณ์การเกิดไฟป่า เนื่องจากความแห้งแล้งในป่าพรุ หากเกิดไฟป่าพรุขึ้นซึ่งเป็นไฟใต้ดิน จะทำให้การเข้าควบคุมไฟเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก สิ่งที่ดีที่สุดคือ ป้องกันไม่ให้เกิดไฟ โดยจะต้องมีการติดตามและรักษาระดับน้ำไม่ให้อยู่ในขั้นวิกฤตที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าพรุ ให้มีการลาดตระเวนทำความเข้าใจชาวบ้านโดยร่วมกับฝ่ายปกครอง และให้มีผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์ กรณีเมื่อเกิดไฟป่าพรุขึ้น
สำหรับ “ป่าพรุควนเคร็ง” เป็นป่าพรุขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 200,000 ไร่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ถือเป็นป่าพรุที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากป่าพรุสิรินธร หรือป่าพรุโต๊ะแดง ของจังหวัดนราธิวาส โดยป่าพรุควนเคร็ง มีมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ อาทิ การรักษาระดับน้ำร่วมกับกรมชลประทาน การซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ การบำรุงรักษาแหล่งน้ำสำรอง การเฝ้าระวังและจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมทำปุ๋ยหมักลดเชื้อเพลิง การลาดตระเวน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด