• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เข้มห้ามเลี้ยงปศุสัตว์แบบปล่อย สาเหตุไฟป่าในพื้นที่อนุรักษ์ฝ่าฝืนดำเนินคดีทันที

วันที่ 20 เมษายน 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ได้รับการรายงานสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นใน
เขต อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.ตาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จ.ตาก และมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายแก่ป่าอนุรักษ์ ตลอดจนเกิดฝุ่นละอองและหมอกควันเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และกระทบกับสุขภาพอนามัยของประชาชน สำหรับสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรจนลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่า การเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่าและล่าสัตว์ รวมถึงการเผาป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ เป็นต้น จึงสั่งการให้สำรวจและตรวจสอบ เพื่อควบคุมและกำกับดูแล สกัดกั้นไม่ให้เกิดการเผาป่าลุกลามและรุนแรงมากขึ้น

โดยให้หน่วยงานในสังกัด กรมอุทยานฯ ดำเนินการป้องการการกระทำดังกล่าวอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ในส่วนของการเผาป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์นั้น ได้เร่งรัดดำเนินการสำรวจการเลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ แพะ และแกะ) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ พื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น รวมถึงพื้นที่ติดต่อกับแนวพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยรอบ เพื่อขอความร่วมมือผู้นำชุมชนและประชาชนไม่ให้มีการเผาป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์หรือเผาในพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์จนลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่า รวมถึงขอความร่วมมือห้ามนำสัตว์เข้าไปเลี้ยงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยให้เลี้ยงเฉพาะในพื้นที่ควบคุมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น หากพบว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนให้เป็นอันตรายต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้กรมอุทยานฯ ได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่แก้ปัญหาไฟป่า ฝุ่นละอองและหมอกควันต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด