• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมหารือ ป.ป.ช. เน้นย้ำมาตรการป้องกันการทุจริต

วันที่ 13 มีนาคม 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมประชุมหารือ “การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ” โดยมีนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมด้วยนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายนรินทร์ ประทวนชัย นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำหรับประเด็นหารือ ประกอบด้วย 1. แนวทางการผลักดันการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยาน 2. ความคืบหน้าและผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และโครงการเช่าเครื่องจำหน่ายบัตรค่าบริการอัตโนมัติ (KIOSK) 3. เปรียบเทียบรายได้จากการจำหน่ายบัตรค่าบริการอัตโนมัติ (KIOSK) และ/หรือระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) กับการจำหน่ายบัตรและเก็บค่าบริการโดยเจ้าหน้าที่ (ระบบฉีกตั๋ว) ได้รับรายได้ที่แตกต่างกัน
มากน้อยเพียงใด และการเช่าเครื่องจำหน่ายบัตรค่าบริการอัตโนมัติ (KIOSK)คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือไม่ อย่างไร 4. ความเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
5. ระบบการบริหารจัดการการเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เช่น การจองคิวล่วงหน้า เป็นต้น

6. กรณีนำร่อง 6 อุทยานแห่งชาติ ในการจองตั๋วล่วงหน้าด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Ticket) หากนักท่องเที่ยวชำระโดยเงินสด มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตอย่างไร 7. การชำระค่าบริการ ค่าตอบแทน ให้แก่อุทยานแห่งชาติ สามารถดำเนินการผ่านระบบบัญชีธนาคารได้โดยตรงหรือไม่ อย่างไร 8. อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลในการเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 9. การอนุญาตดำเนินกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 10. หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เกี่ยวกับการจัดเก็บ การรักษา และการนำส่งเงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติพร้อมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 11. อัตรากำลัง และการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ 12. การประเมินและการยกระดับคะแนน ITA ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ

การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือเพื่อดำเนินการตามนโยบายและระเบียบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรองรับมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งในด้านการจัดเก็บเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด