• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รรท.ออส. ปิดการฝึกยุทธวิธีป้องกันปราบปราม เน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายคู่คุณธรรม

วันที่ 4 มีนาคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (รรท.ออส.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกยุทธวิธีสำหรับปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกัน จำนวน 60 คน ให้มีความรู้ ความสามารถ และเพิ่มสมรรถนะที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการลาดตระเวนได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรครูฝึกที่มีความรู้ความสามารถจาก กองร้อยฝึกรบพิเศษ กองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ในการนี้ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ร.ท.รุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการดังกล่าว

โดย รรท.อส. ได้ให้โอวาท พร้อมมอบเกียรติบัตร และมอบเครื่องหมายสำหรับผู้ผ่านการฝึกยุทธวิธีสำหรับปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้เน้นย้ำการปฏิงานด้านการป้องกัน ปราบปราม ต้องอาศัย ทั้งความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์อย่างมาก จึงจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ความเก่งและความเชี่ยวชาญ ต้องอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วย โดยยึดมั่นเอาความถูกต้องเป็นหลัก ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้อุดมสมบรูณ์ยั่งยืน นอกจากนี้ รรท.อส. ได้ปลูกต้นทองกวาว เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด