• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อช.ภูกระดึง-สถานีวิจัยฯภูหลวง ส่งเสริมเลี้ยงผึ้ง ปลูกไม้ยืนต้นไม้มีค่า ป้องกันช้างป่า

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ร่วมกับ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง คณะทำงานแก้ไขปัญหาช้างป่าจังหวัดเลย ได้ติดตามการดำเนินงานเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับช้างป่าของราษฎรบ้านพองหนีบ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ในการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยการเลี้ยงผึ้งเพื่อป้องกันช้างป่าเข้ามาในพื้นที่ และการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ไผ่ ผักหวาน มะม่วง มะขาม ขนุน และปลูกไม้มีค่า เช่น ไม้พะยูงไม้แดง ทดแทนพืชไร่ที่เป็นพืชดึงดูดของช้าง เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันช้างป่าเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรได้ นอกจากนี้เป็นการช่วยสร้างความสมดุลต่อระบบนิเวศ และลดข้อขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ทำให้ชุมชนเรียนรู้อยู่ร่วมกันเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ช้างป่าอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด