• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม 52 ราย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รองอธิบดี กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ยื่นหนังสือเสนอต่ออธิบดี จำนวนผู้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม จำนวน 52 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 2566 แบ่งเป็นผู้เคยดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา จำนวน 2 ราย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ จำนวน 22 ราย ผู้อำนวยการส่วนจำนวน 12 ราย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามอื่น ๆ จำนวน 16 ราย

ทั้งนี้ จำนวนคำสั่ง 7 คำสั่ง รวม 33ราย แบ่งเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้ กรณีเป็นผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 10 ราย กรณีปรับปรุงประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงาน จำนวน 23 ราย โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งกรณีเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการแต่งตั้งโยกย้าย จำนวน 10 ราย

  1. นายกิตติศักดิ์ สมศรี ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  2. นายณัฐพันธ์ ศรียา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
  3. นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองสอง จังหวัดนครราชสีมา และทำหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อีกหน้าที่หนึ่ง
  4. นายณัฐยศ ชัยชนะทรัพย์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
  5.  นางจิตร อาจสัญจร ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
  6. นายธงชัย นาราษฎร์ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  7.  นายเอกชัย เพ็ชรัตน์ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
  8. นายลำยอง ศรีเสวก ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
  9. นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา
  10. นายณรงค์ คงเอียด ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง

กรณีปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในกรม จำนวน 23 ราย โดยเป็นการให้กลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัด จำนวน 5 ราย และเป็นการให้สับเปลี่ยนหน้าที่ จำนวน 18 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด