• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ปี 65 ให้วัดต้นแบบแก้ปัญหาศาสนสถานพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” แก่ 10 วัดต้นแบบแก้ปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่า โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าทูลถวายเครื่องสักการะ พร้อมกราบทูลรายงานโครงการธรรมจักรสีเขียว ในการนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมอบหมายให้นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธี ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การมอบรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการธรรมจักรสีเขียวที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาศาสนสถานในพื้นที่ป่าไม้ สร้างการอยู่ร่วมกับธรรมชาติควบคู่กับพระพุทธศาสนา ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีแรก โดยมีกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ศาสนสถานหรือพระสงฆ์ได้ช่วยงานด้านป่าไม้ ด้วยการปลูกป่า อนุรักษ์ และป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ช่วยแก้ปัญหาและลดการบุกรุกทำลายป่าทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด